ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก
1. จุดมุ่งหมาย.
Smart Opinion ได้สร้างการวิจัยตลาดออนไลน์สำหรับคู่ค้าและลูกค้า โดยการส่งแบบสอบถามไปยังสมาชิกที่ลงทะเบียนด้วยความสมัครใจบนเว็บไซต์ Smart Opinion เอกสารนี้ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยเรื่องการใช้งานของสมาชิก
Smart Opinion อย่างเช่น ผู้ถือบัญชีบนเว็บไซต์ http://www.smartopinion.com.
2. สถานะ
สมาชิกของ Smart Opinion จะต้องเป็นบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่องค์กรหรือบริษัทใดๆ โดยบริษัททั้งหมดรวมถึงสมาคมไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ซึ่งการเป็นสมาชิกเปิดสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้:
- อายุเกิน 15 ป
- มีที่อยู่อีเมล
- อยู่ในประเทศที่สามารถใช้งานได้
- พูดภาษาอังกฤษได้
- ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ
3. สมาชิก / เจ้าของบัญชี
บุคคลนั้นจะกลายเป็นสมาชิกต่อเมื่อเขา / เธอได้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
- กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนบน Smart Opinion
- ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของ Smart Opinion
- ตอบกลับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนที่ส่งโดย Smart Opinion
ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบ Smart Opinion ขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอลงทะเบียนใดๆโดยปราศจากเหตุผล
4. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
สมาชิก Smart Opinion สามารถระบุตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านซึ่งได้รับการยืนยันโดย Smart Opinion รหัสผ่านที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบและเชื่อมต่อกับบริการต่างๆถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวและเป็นความลับ ดังนั้นสมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้รหัสผ่านของตน ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านระหว่างสมาชิกด้วยกัน
5. ภาระหน้าที่ของสมาชิก
ตามกฎทั่วไป สมาชิกจะเข้าร่วมในการสำรวจที่เขาหรือเธอได้รับเป็นประจำ อย่างไรก็ตามสมาชิกสามารถเลือกว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้โดยไม่มีภาระผูกมัดใดๆ สำหรับกรณีที่เข้าร่วม
- สมาชิกจะต้องตอบตามความเป็นจริงและซื่อสัตย์ต่อคำถามที่ถามเกี่ยวกับตัวเขา / เธอ หรือสะท้อนบุคลิกภาพ รสนิยม และความสนใจของพวกเขา - เขา / เธอยืนยันที่จะรักษาความลับของผลิตภัณฑ์และแนวคิดที่ระบุไว้ในแบบสำรวจ
- สมาชิกจะต้องอัพเดทรายละเอียดส่วนบุคคลของเขา / เธอ
- สมาชิกต้องไม่มอบสิทธิ์และข้อผูกพันเหล่านี้ให้แก่บุคคลที่สาม
- สมาชิกแต่ละรายสามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว สัญญาของเขา / เธอเป็นส่วนบุคคล และสมาชิกแต่ละคนมีชื่อผู้ใช้งานเพียงคนเดียวเท่านั้น
- สมาชิกจะได้รับการติดต่อทางอีเมล อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้อนุญาตให้มีการติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆ (ตามแบบฟอร์มที่ลงทะเบียน) อาจได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ เพื่อเข้าร่วมในการสำรวจทางโทรศัพท์ การสนทนากลุ่ม หรือการทดสอบผลิตภัณฑ์...
6. การไม่เคารพจรรยาบรรณ
ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันและจรรยาบรรณที่ได้กำหนด Smart Opinion ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการเข้าถึงบัญชีของเขา / เธอโดยทันทีและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดของพวกเขาจะถูกยกเลิกโดยทันที ทั้งนี้
Smart Opinion ได้แนะนำเครื่องมือทางด้านไอทีซึ่งสามารถ:
- ตรวจสอบคำตอบที่ไม่สอดคล้องกัน
- ตรวจสอบระยะเวลาที่สมาชิกตอบแบบสอบถาม
- ตรวจสอบสมาชิกที่สร้างจำนวนหลายบัญชี
- ตรวจหาคำตอบที่ละเมิดมาตรฐานทางศีลธรรม
7. ระยะเวลาของการทำสัญญา
สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อสมาชิกได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด รวมถึงเมื่อ Smart Opinion ได้ยืนยันว่ามีการเปิดบัญชีแล้ว โดยสัญญาฉบับนี้ไม่มีระยะเวลาที่แน่ชัด เนื่องจากคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือบอกกล่าวเหตุผลใดๆทั้งสิ้น
8. ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินสดสำหรับสมาชิก
เมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกแล้ว เขา / เธอจะได้รับค่าตอบแทนหลังจากที่ได้ตอบแบบสอบถามที่จัดส่งไปทางที่อยู่อีเมล ซึ่งค่าตอบแทนในรูปแบบเงินสดจะชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบน PayPal www.paypal.com
9. ความพร้อมในการให้บริการ
Smart Opinion มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ smartopinion.com ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม Smart Opinion อาจมีการระงับการเข้าถึงบริการเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุง หรือเพื่อเหตุผลทางเทคนิคอื่นๆ ทั้งนี้ Smart Opinion จะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดให้บริการชั่วคราวหรือผลกระทบใดๆที่อาจเกิดกับสมาชิกหรือบุคคลที่สามทั้งสิ้น รวมถึง Smart Opinion ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือส่วนตัวหรือบริการสายด่วน สมาชิกควรปรึกษาในส่วน "คำถามที่มักถามบ่อย" โดย Smart Opinion อาจยุติหรือแก้ไขลักษณะของบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากบริการบน smartopinion.com เป็นบริการฟรี ดังนั้น Smart Opinion ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากสมาชิกหรือบุคคลที่สามได้
10. ความพร้อมในการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการรักษาความปลอดภัย
สมาชิกประกาศและรับทราบว่าตนได้ตระหนักถึงธรรมชาติและข้อจำกัดของอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงที่ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่น่าสามารถเชื่อถือได้ 100% ดังนั้นในขณะที่เราใช้วิธีการที่เหมาะสมทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราก็ยังไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้
11. โปรโมชันและการโฆษณา
สำหรับการนำเสนอโปรโมชันและวัตถุประสงค์ด้านการตลาด Smart Opinion อาจนำเสนอข้อมูลบางประเภทที่สมาชิกได้อนุญาตสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะ ซึ่งการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ถือว่าสมาชิกได้อนุญาตให้ Smart Opinion ดำเนินการดังกล่าว
12. เบ็ดเตล็ด
เมื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าทางเทคนิคของบริการนี้แล้ว ผู้มีส่วนได้เสียเห็นพ้องกันว่า Smart Opinion สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนบริการและ / หรือข้อกำหนดในการให้บริการ ซึ่ง Smart Opinion จะแจ้งให้สมาชิกทั้งหมดทราบถึงการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ โดยรายละเอียดได้ระบุไว้ใน smartopinion.com เว็บไซต์ที่สมาชิกมีอิสระที่จะปรึกษากับพวกเขา
ในกรณีที่มีข้อพิพาทและไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่เป็นมิตรได้ การฟ้องร้องทั้งหมดจะถูกส่งไปยังศาลที่มีอำนาจ